Skip to main content

Շաբաթօրյակ Դարբնիկի սոցիալական տանը


Շաբաթօրյակ Դարբնիկի սոցիալական տանը
Դարբնիկի սոցիալական տանը գարնան ջերմացնող օրերին ընդառաջ «Մաքուր միջավայր, մաքուր միտք» խորագրով կազմակերպվել էր շաբաթօրյակ, որին մեծ սիրով մասնակցեցին բոլոր բնակիչները։

No Comments yet!

Your Email address will not be published.