Skip to main content

Սեդա Ավագյան, 91տ.

Խնդրում եմ ընդունեք իմ սրտանց եւ անկեղծ բարեմաղթանքները ձեր ողջ աշխատակազմին: Ես իմ բարեկամն եմ համարում ձեր յուրաքանչյուր աշխատակցին, չնայած անգամ բարեկամները չեն կարող լինել այնքան կավը, որքան նրանք են:

Խնդրում եմ ընդունեք իմ սրտանց եւ անկեղծ բարեմաղթանքները ձեր ողջ աշխատակազմին: Ես իմ բարեկամն եմ համարում ձեր յուրաքանչյուր աշխատակցին, չնայած անգամ բարեկամները չեն կարող լինել այնքան կավը, որքան նրանք են: Ես այնքան զգացված եմ ձեր կազմակերպությունից, որ չեմ պատկերացնում իմ կյանքը առանց նրա: Ես կույր եմ, եւ իմ աչքերի լույսն անհետացել է ընդմիշտ, բայց ձեր աշխատակիցները լույս բերեցին իմ աչքերին եւ հոգուն:

Սեդա Ավագյան, Երեւան