Skip to main content

Շնորհակալագիր

23.08.2010 թ. ?Առաքելություն Հայաստան? ԲՀԿ-ի կողմից շնորհալակագրի է արժանացել ?Սպիտակ Ֆերմեր? ՀԿ նախագահ Վահան Առաքելյանը ԱՀ ԲՀԿ՝ Սպիտակ քաղաքի ցերեկային կենտրոնին պարբերաբար ցուցաբերած աջակցության համար:

No Comments yet!

Your Email address will not be published.